ميزبانی سرور CoLocation

میزبانی سرور، کولوکیشن(Co-Location Colocation) یا اشتراک فضا يکی خدمات مرکز داده آتنا ميباشد که در در آن شما ميتوانيد با استفاده از سروری که توسط شما تهيه و پيکر بندی شده است، در مرکز داده ما نگهداری خواهد شد.
در اين سرويس شما سرور خود را که بايستی در کيس های قابل جايگذاری در رک (Rack Mount) تهيه نموده ايد، برای ما ارسال نموده و ما آن را در مرکز داده نگهداری مينماييم.
در صورتی که سرور شما ايستاده (تاور) باشد نيز امکان ميزبانی آن برای ما وجود دارد که قيمت ميزبانی آنها را در انتهای صفحه ميتوانيد مشاهده نماييد.
با توجه به اتصال مرکز داده آتنا از طريق فيبر نوری به اينترانت ملی کشور و نيز اتصال همزمان به شبکه جهانی اينترنت، سرويسهای ميزبانی ارايه شده، به درخواست شما ميتواند در هريک از اين دو شبکه قرار گيرد.
با استفاده از سرويسهای ميزبانی سرور (Colocation) علاوه بر اطمينان از پايداری بالای سرويسها، کيفيت دسترسی شما به سرور نيز به طرز محسوسی نسبت به سرويسهای مشابه خارجی بهبود خواهد يافت.

نام سرویس ACL-1 ACL-2 ACL-3 ACL-4 ACL-5
فضا 1 الی 3 يونيت 4 الی 6 يونيت 10 يونيت (1/4 رک) 21 يونيت (1/2 رک) 42 يونيت (رک کامل)
ترافيک ماهيانه 500GB 700GB 900GB 1200GB 1500GB
قيمت ماهيانه(هزار تومان) 290 550 800 1600 3200
نام سرویس ACL-T1
فضا
  • 1 سرور ايستاده
  • حداکثر ارتفاع: 45 سانت
  • حداکثر عمق: 50 سانت
ترافيک ماهيانه 500GB
قيمت ماهيانه(هزار تومان) 250